ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

Çeliktepe Mah. İsmet İnönü Caddesi Yıldırımlar İş Merkezi Blok No: 11/501 Kağıthane/İstanbul adresli kanuni iş merkezinde faal TERAPİYA BİLİŞİM DANIŞMANLIK VE SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.’nin  (SAĞLAYICI) https://www.terapiya.co internet adresi altında hizmet veren (SİTE) SİTE ile SİTE'ye kayıt olan üyeler (ALICI) arasında,  SİTE’nin sağlamış olduğu hizmetlerin (Hizmet) ALICI’ya uzman psikologlar (SATICI) tarafından satışını ve diğer hususları düzenler.

1.   KONU

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi Ön bilgilendirme Formu’nun konusu, ALICI`nın SAĞLAYICI`ya ait internet sitesinden elektronik ortamda SATICI tarafından verilecek online psikolojik danışmanlık hizmetinin, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz, içeriği ve satış fiyatı belirtilen geleneksel olmayan terapi Hizmet’lerinin satışıdır.

2.   ÖDEME ŞEKLİ

Ödemeler, Iyzico uygulaması üzerinden kredi/banka kartı ile peşin, Havale/EFT yoluyla yapılır.

3.   CAYMA HAKKI

ALICI, 14 (on dört) gün içinde ve SİTE’de sunulan Hizmet’e ilişkin olarak alınan randevu saatinden 24 (yirmi dört) saat öncesine kadar herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. ALICI, SATICI’dan Hizmet almayı talep ettiğinden, sözleşmenin konusu hizmet sağlamaktır. Hizmet ifası konulu sözleşmelerde, cayma hakkı süresi, sözleşmenin kurulduğu gün başlar.

SATICI, cayma hakkı konusunda tüketicinin bilgilendirildiğini ispat etmekle yükümlüdür. ALICI, cayma hakkı konusunda gerektiği şekilde bilgilendirilmezse, cayma hakkını kullanmak için 14 (on dört) günlük süreyle bağlı değildir. Bu süre her halükarda cayma süresinin bittiği tarihten itibaren bir yıl sonra sona erer.

 

ALICI’nın cayma hakkının kullanma iradesini içeren bildirimin cayma hakkı süresi dolmadan, yazılı olarak ile SATICI’ya yöneltilmesi gerekmektedir. SİTE üzerinden ALICI’lara cayma hakkı sunulması durumunda SATICI, ALICI’ların iletmiş olduğu cayma taleplerinin kendilerine ulaştığına ilişkin teyit bilgisini derhal ALICI’ya iletecektir.

 

Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, ALICI’nın onayı ile ifasına başlanan Hizmet’lerde ve elektronik ortamda anında ifa edilen Hizmet’lerde cayma hakkı kullanılamaz.

 

ALICI, SİTE üzerinden randevu talebinde bulunup, istediği gün ve saatte herhangi bir danışmandan randevu alabilmektedir. ALICI, bu şekilde randevu almış olup, kararlaştırılan gün ve saatte danışman ile online terapiye katılmak istemezse, terapi saatinden 24 saat öncesine kadar sözleşmeden cayabilir ya da randevu gün ve saatini değiştirebilir. Bu cayma halinde ALICI’ya ücret iadesi yapılacak olup, terapi saatine 24 saatten az kaldığı hallerde ALICI cayma hakkını kullanamayacak olup, kendisine herhangi bir ücret iadesi yapılmayacaktır.

Söz konusu Hizmet’le ilgili tüm yükümlülük ve sorumluluk SATICI’ya aittir. SİTE'nin hiçbir yükümlülüğü ve sorumluluğu bulunmamaktadır. SATICI, sözleşme konusu Hizmet’in internet sitesinde belirtilen uygun nitelikte sunulmasından münhasıran sorumludur. ALICI, talep ve şikayetlerini SATICI'nın iletişim bilgilerine iletebilir.

 

4.   GENEL HÜKÜMLER

İşbu Ön Bilgilendirme Formu, SATICI’nın SİTE üzerindeki Hizmet’lerine yönelik sunduğu her çeşit bilgi/reklam/açıklama ile bir bütün olup ALICI ve SATICI arasında yapılan Mesafeli Satış Sözleşmesi'nin ayrılmaz bir parçasıdır. ALICI, Ön Bilgilendirme Formu ve SATICI ile akdedeceği Mesafeli Satış Sözleşmesi'ndeki Hizmet’e ilişkin bilgiler nedeniyle her türlü talebini tüketici mevzuatı kapsamında SATICI’ya yöneltmesi gerektiğini kabul eder.

ALICI ve SATICI, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında SİTE'nin mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden Aracı Hizmet Sağlayıcı sıfatına haiz olduğunu, SATICI ve ALICI tarafından sağlanan içerikleri kontrol etmekle, bu içerik veya içeriğe konu Hizmet’le ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü ve sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler. 

Taraflar, Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi’ne konu Hizmet’in sunulmasından kaynaklanan tüm sorumluluğun SATICI'ya ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. ALICI, SATICI'nın satışa sunduğu Hizmet’lere ilişkin bedellerin SATICI nam ve hesabına tahsil edilmesi konusunda münhasır olarak SİTE'nin yetkilendirdiğini kabul etmektedir. Bu yetkilendirmenin SATICI tarafından iptal edilmesi halinde SİTE, Danışmanlık Sözleşmesi’ni ya da Terapi Merkezi Sözleşmesi’ni feshetme ve SATICI'nın SİTE üyeliğini iptal etme hakkına sahiptir. ALICI, Hizmet’lere ilişkin ödemeyi SİTE'ye yapmakla ödeme yükümlülüğünü ifa etmiş olacaktır.

ALICI ve SATICI, işbu Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi’nden kaynaklı doğabilecek ihtilaflardan dolayı SİTE'nin, idare ve yargı kararları dahil olmak üzere, herhangi bir zarara uğraması halinde onaylamış oldukları Üyelik Sözleşmesi, Danışmanlık Sözleşmesi, Terapi Merkezi Sözleşmesi ve SİTE’deki diğer kurallar kapsamında, SİTE'nin söz konusu zararları kendilerine rücu etme hakkı olduğunu kabul ederler.

Hizmet ile ilgili ALICI’nın herhangi bir şekilde zarara uğraması halinde, ALICI bu durumdan SATICI'nın sorumlu olacağını ve SITE’nin herhangi bir sorumluluğu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

SATICI, SİTE üzerinden yapılacak satışlar ile ilgili ALICI’nın yapacağı ödemelerin, kendi adına SİTE tarafından tahsil edileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Ön Bilgilendirme Formu’na konu Hizmet’ten kaynaklanan ihtilaflarda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar ALICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

İşbu Ön Bilgilendirme Formu, elektronik ortamda ALICI tarafından okunarak kabul edilmiştir.