KVKK BİLGİLENDİRME VE AYDINLATMA METNİ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA BİLGİLENDİRME VE AYDINLATMA BİLDİRİMİ (“BİLDİRİM”)

TERAPİYA  kişisel veri mahremiyeti ve özel hayatın gizliliğine önem verir. Anayasa madde 20’ de yer alan “Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak; kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usuller kanunla düzenlenir.” amir hükmü çerçevesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 07.04.2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir ve kanunun uygulanması bakımından türev mevzuat olan yönetmelikler ve kurul kararları yayımlanmıştır. Mezkur kanun kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektedir. Bu kapsamda haklarınızı ve yükümlülüklerinizi aydınlatma ve bilgilendirme sorumluluğumuzu yerine getiririz.

TERAPİYA  (“OnlineTerapi Platformu”) “veri sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi işbu Bildirim çerçevesinde açıklanan kapsamda işleyebilecektir. Çalışanlar da iş gereklilikleri bakımından hizmetlerini; hizmet alan hasta, hasta yakınları ile sağlık hizmeti ilişkisi çerçevesinde muhatap olunan tedarikçiler dahil sair 3. kişiler ve kuruluşlarla (genel olarak “Muhataplar” olarak anılacaktır) KVKK ve türev mevzuat doğrultusunda sürdürür ve çalışanlar “Muhataplar”la ilişkisinde kişisel verilerin korunması kapsamında personel olarak yükümlülük ve sorumluluklarına da riayet eder.

İşbu Bildirim ile yürürlükte olan mevzuat hükümleri arasında çelişki meydana gelmesi halinde Hastane, “Veri Sorumlusu” sıfatı doğrultusunda mevzuat hükümlerinin uygulanacağını kabul etmektedir.

A) KVKK KAPSAMINDA TANIMLAR

a) Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı ifade eder.

b) Anonim hâle getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini ifade eder.

c) İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi ifade eder.

ç) Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder.

d) Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder.

e) Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri ifade eder.

f) Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

g) Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

B) KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ TEMEL İLKELER

Site hem iç prosedürlerinde hem dış prosedürlerinde, KVKK’nun 4. maddesi doğrultusunda işbu Bildirim ile kişisel verileri aşağıdaki ilkelere uygun işleyeceğini kabul etmektedir:

·       Hukuka ve dürüstlük kuralına uygunluk

·       Doğruluk ve güncellik

·       Belirli, açık ve meşru amaçlarla işleme

·       Verileri işlendikleri amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işleme 

·       Mevzuat hükümleri ile öngörülen veya işlenme amacının gerektirdiği süre ile sınırlı olarak işleme

C) KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI

KVKK’nun 5. Maddesi’ne uygun olarak Hastane tarafından “kişisel veri”lerin işlenme süreçleri KVKK ve ilgili mevzuat belirtilen aşağıdaki şartlara uygun olarak yürütülmektedir:

·       İlgili Kişinin Açık Rızasının Bulunması

·       Kanuni Gereklilikler Nedeniyle Verilerin İşlenmesi 

·      Fiili İmkansızlık Nedeniyle İlgili Kişinin Rızasını Açıklayamayan Veya Rızasına Hukuki Geçerlilik Tanınamayan Kişinin Verilerinin İşlenmesinin Kendisinin Veya Başkasının Hayatı Veya Beden Bütünlüğünün Korunması İçin İşlenmesinin Zorunlu Olması 

·       Bir Sözleşmenin Kurulması Ve İfası İle Doğrudan İlgili Olmak Kaydı İle Sözleşmenin Taraflarına Ait Kişisel Verilerin İşlenmesinin Zorunlu Olması 

·       Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirebilmesi İçin Zorunlu Olması 

·       İlgili Kişi Tarafından Alenileştirilen Kişisel Verilerin İşlenmesi 

·       Bir Hakkın Tesisi, Kullanılması Veya Korunması İçin Zorunlu Olan Verilerin İşlenmesi 

·       Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi