Doç. Dr. DURMUŞ ÜMMET


Biyografi

Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında 2003 senesinde tamamladı. Aynı üniversitede Eğitim Bilimleri Enstitüsü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık A.B.D.'da yüksek lisans (2007) ve doktora eğitimlerini (2012) tamamladı. 2003 yılında 5 ay süreyle Kilis Rehberlik ve Araştırma Merkezi'nde psikolojik danışman olarak çalıştıktan sonra 2004 yılında Marmara Üniversitesi'nde Araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2012 yılında Öğretim Görevlisi Dr. olarak ders vermeye başladı, 2017 yılında Yardımcı Doçent kadrosuna atandı. 2018 yılında Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim alanında Doçent Oldu. Halen aynı bölümde öğretim üyesi  olarak çalışmakta, lisans ve lisans üstü dersler yürütmekte, yüksek lisans ve doktora tezleri yönetmekte ve bölüm başkan yardımcısı olarak çalışmaktadır.

Eğitim Bilgileri

Doktora, Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Türkiye 2008 - 2012

Yüksek Lisans, Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Türkiye 2005 - 2007

Lisans, Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Türkiye 1999 - 2003

Yabancı Diller

İngilizce, B2 Orta Üstü

Yaptığı Tezler

Doktora, Üniversite öğrencilerinde özgecilik davranışının transaksiyonel analiz ego durumları ve yaşam doyumu

bağlamında incelenmesi, Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, 2012

Yüksek Lisans, Üniversite öğrencilerinde sosyal kaygının cinsiyet rolleri ve aile ortamı bağlamında incelenmesi, Marmara

Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, 2007

Araştırma Alanları

Eğitim Bilimleri

Akademik Unvanlar / Görevler

Doç.Dr., Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, 2018 - Devam Ediyor

Öğretim Görevlisi Dr., Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, 2012 - 2017

Araştırma Görevlisi, Marmara Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Eğitim Bölümü, 2004 - 2012

Mesleki Deneyim

Bölüm Başkan Yardımcısı, Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, 2016 - Devam Ediyor

Verdiği Dersler

Grupla Psikolojik Danışma, Lisans, 2019 - 2020, 2015 - 2016, 2014 - 2015, 2018 - 2019, 2017 - 2018, 2016 - 2017

Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması, Lisans, 2018 - 2019, 2017 - 2018, 2016 - 2017, 2019 - 2020

Rehberlik ve Psikolojik Danışma, Lisans, 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2016 - 2017, 2015 - 2016, 2017 - 2018

Pozitif Psikoloji, Doktora, 2018 - 2019

Psikolojik Danışmanlar için Psikopatoloji, Yüksek Lisans, 2019 - 2020

Yaşam Dönemleri ve Uyum Problemleri, Lisans, 2019 - 2020, 2018 - 2019, 2017 - 2018, 2016 - 2017

Grupla Psikolojik Danışma Uygulamaları, Yüksek Lisans, 2015 - 2016, 2016 - 2017

Eğitim Psikolojisi, Lisans, 2014 - 2015, 2012 - 2013, 2015 - 2016

Rehberlik, Lisans, 2015 - 2016, 2014 - 2015, 2013 - 2014

Test Dışı Teknikler, Lisans, 2014 - 2015

Ölçme ve Değerlendirme, Lisans, 2012 - 2013

Yönetilen Tezler

Ümmet D., REHBER ÖĞRETMENLERİN REHBERLİK HİZMETLERİ PROGRAM HAZIRLAMA SÜRECİNE

YÖNELİKGÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ, Yüksek Lisans, Y.ŞARLAK(Öğrenci), 2020

Ümmet D., Üstün Yetenekli Öğrencilere Yönelik Ders İlgi Bataryası Geliştirme Çalışması, Yüksek Lisans,

M.BAKAN(Öğrenci), 2019

Ümmet D., BELİREN YETİŞKİNLERİN KENDİNİ SEVME İLE ÖZ-YETERLİK ÖZELLİKLERİNİN ÇOCUKLUK

DENEYİMLERİ VE BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ, Yüksek Lisans, A.ECE(Öğrenci), 2019

Ümmet D., Üniversite öğrencilerinde ahlaki olgunluk, sosyal iyi oluş ve psikolojik iyi oluş arasındaki ilişkilerin incelenmesi,

Yüksek Lisans, O.SAVAŞ(Öğrenci), 2019

Ümmet D., Suriyeli çocuklarla çalışan psikolojik danışmanların, kişilik özellikleri ve öz yeterlik algılarının psikolojik

sağlamlıkları üzerindeki etkisi, Yüksek Lisans, Y.ÖZKAPU(Öğrenci), 2019

Ümmet D., Ortaöğretim okul yöneticilerinin etik dışı liderlik davranışları hakkında öğretmen görüşleri, Yüksek Lisans,

M.KATİP(Öğrenci), 2019

Ümmet D., Ortaokul öğrencilerinin okula bağlanmalarının okul tükenmişliği ve algılanan anne-baba ve öğretmen akademik

katılımı bağlamında incelenmesi, Yüksek Lisans, B.AYŞE(Öğrenci), 2019

ÜMMET D., Beliren yetişkinlerde aile ortamlarının ve affedicilik özelliklerinin öznel iyi oluşları üzerindeki etkisi, Yüksek

Lisans, A.EKE(Öğrenci), 2018

ÜMMET D., Ruh sağlığı alanında aktif olarak danışan gören ruh sağlığı çalışanlarının psikolojik iyi oluşlarının yordayıcıları

olarak; Psikolojik danışma genel öz yeterliği ve duyguları ifade etme, Yüksek Lisans, Ö.ÖZGÖNÜL(Öğrenci), 2018

ÜMMET D., Ergenlerin depresyon ve anksiyete belirtilerinin temel psikolojik ihtiyaçlarına dair irrasyonel inanışları

bağlamında incelenmesi, Yüksek Lisans, A.GÜL(Öğrenci), 2017

ÜMMET D., Üniversite mezunu bireylerin evlilik doyumu ve cinsellik olgusuna bakışları, Yüksek Lisans, Ö.YILDIZ(Öğrenci),

2017

Verdiği Kurs ve Eğitimler

Ekşi H., Ümmet D., Yüksel M., Aile Danışmanlığı, 2019 - 2019

Ümmet D., Eğitici Eğitimi, 2018 - 2018

Ümmet D., Aile Danışmanlığı, 2016 - 2016

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Structural Relationships among Counselling Self-Efficacy, General Self-Efficacy and Positive-Negative

Affect in Psychological Counsellor Candidates

ÜMMET D.

EDUCATIONAL SCIENCES-THEORY & PRACTICE, cilt.17, ss.1875-1892, 2017 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

 • Altruism among University Students: A Study of Transactional Analysis Ego States and Life Satisfaction

ÜMMET D., EKŞİ H., Otrar M.

ANTHROPOLOGIST, cilt.20, ss.625-635, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Üniversite Öğrencilerinde Psikolojik Kırılganlıkla Öznel Zindelik Arasındaki İlişkide Genel Psikolojik

Sağlığın Aracı Rolü

EKŞİ H., Erök Özkapu D., ÜMMET D.

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.7, ss.185-190, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli

Dergileri)

 • Öğretmen Adaylarının Spiritüel İyi Oluş İle Yaşamda Anlam Değişkenlerinin Psikolojik Dayanıklılığı

Yordaması: Bir Yapısal Eşitlik Modeli (YEM) Denemesi

EKŞİ H., Boyalı C., ÜMMET D.

Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt.27, ss.1695-1704, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

 • Lise Öğrencilerinin Okula Aidiyet Duyguları ve Sosyal İyi Oluşları Üzerine Karma Bir Araştırma

ÜMMET D., DOĞAN S., KEMAHLI H. P.

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, cilt.10, ss.1625-1663, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

 • Predictive Role of Narcissism and Family Relations on Decision-making Characteristics of Secondary

School Students

ÜMMET D., EKŞİ H., Erdogan A.

EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, ss.21-38, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

 • Ana-Babaya Bağlanma İle Öznel İyi Oluş Arasındaki İlişkide Temel Psikolojik İhtiyaçların Doyumunun

Aracı Rolü

AKBAĞ M., ÜMMET D.

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, cilt.8, ss.59-85, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

 • Predictive Role of Grit and Basic Psychological Needs Satisfactionon Subjective Well-Being for Young

Adults

AKBAĞ M., ÜMMET D.

Journal of Education and Practice, cilt.8, ss.127-135, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

 • Üniversite Mezunu Evli Bireylerin Evlilik Algıları Ü zerine Metaforik Bir İnceleme

ÜMMET D.

Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, cilt.7, ss.205-235, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

 • Genel Psikolojik Sağlık ile Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkide Evlilik Uyumunun Aracı Rolü

ÜMMET D.

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, cilt.6, ss.159-175, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

 • Yaşam becerileri eğitimi kapsamında yürütülen grupla psikolojik danışma uygulamasının ortaokul

öğrencilerinin iyi oluşları üzerindeki etkisi

ÜMMET D., Demirci G.

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.45, ss.153-170, 2017 (Diğer Kurumların

Hakemli Dergileri)

 • Üniversite Öğrencilerinin Ego Durumları: Stresli Yaşantılarına Yönelik Ebeveyn Tepkileri, Ailelerdeki

Koruyucu Etkenler ve Bazı Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi

EKŞİ H., ÜMMET D., ÖZOĞLU E. B.

Balıkesir ÜniversitesiSosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

 • Achievement Anxiety of Prospective Teachers A Research in the Context of Their Attitudes towards

Public Staff Selection Examination

ÜMMET D.

Universal Journal of Educational Research, cilt.4, ss.2440-2446, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

 • Internet Addiction in Young Adults in Turkey: Loneliness and Virtual-Environment Loneliness

ÜMMET D., EKŞİ F.

ADDICTA-THE TURKISH JOURNAL ON ADDICTIONS, cilt.3, ss.40-53, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

 • Review of the relationship between the college students attitudes towards love and depression levels

ŞİRİN A., Dashdamirov E., ÜMMET D.

Educational Research and Reviews, cilt.10, ss.2021-2030, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

 • KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVINA (KPSS) YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

ÜMMET D., OTRAR M.

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, cilt.6, ss.1-14, 2015 (Diğer Kurumların

Hakemli Dergileri)

 • Examination of High School Students’ Learned Resourcefulness: A Review of Gender, Parental

Attitudes, and Values

ERDEN S., ÜMMET D.

International Online Journal of Educational Sciences, cilt.6, ss.72-82, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

 • Özgecilik Altruism Ölçeği Geliştirme Çalışması

OTRAR M., EKŞİ H., ÜMMET D.

Değerler Eğitimi Dergisi, cilt.11, ss.301-321, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

 • Bir Kişilerarası İletişim Problemi Olarak İnternet Bağımlılığı ve Siber Zorbalık Psikolojik Danışma

Açısından Değerlendirilmesi

EKŞİ F., ÜMMET D.

Değerler Eğitimi Dergisi, cilt.11, ss.91-115, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

 • TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN YALNIZLIK DÜZEYLERİ

AKKUL N., ÜMMET D.

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.25, ss.1-17, 2007 (Diğer Kurumların

Hakemli Dergileri)

Kitap & Kitap Bölümleri

 • Tüm Yönleri İle Bağımlılık

ÜMMET D.

Esrar, Uçucu Madde, Kokakin ve Crack (Taş) Bağımlılığı, Mehmet Engin Deniz, Ali Eryılmaz, Editör, Pegem,

Ankara, ss.170-185, 2019

 • Eğitimde Ahlak ve Etik

ÜMMET D.

Eğitimde Rehberlik Hizmetleri ve Etik, Faruk Levent, Editör, Nobel Yayıncılık, Ankara, ss.177-188, 2019

 • Rehberlik ve Psikolojik Danışma

ÜMMET D.

Rehberlik Hizmet Alanları, Ekşi Halil, Yüksel Müge, Editör, Nobel Yayınevi, Ankara, ss.37-92, 2018

 • Research and Development on Social Sciences

ÜMMET D., EKŞİ H., Özkapu Y., EKŞİ F.

The Existential Concerns Questionnaire (ECQ): A Study of Validity and Reliability, Rasim Yilmaz, Mehmet Ali Icbay,

Hasan Arslan, Editör, International Association of Social Science Research, Bialystok, ss.423-430, 2018

 • Temelleri ve Uygulamalarıyla İş Ahlakı

EKŞİ H., ÜMMET D.

Psikoloji ve Ahlak, Nihat Erdoğmuşi Ömer Torlak, Kübra Bilgin Tiryaki, Editör, İGİAD Yayınları, İstanbul, ss.326-355,

2018

 • Psikolojik Danışma ve Rehberlik

ÜMMET D.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmada Başlıca Hizmet Türleri, Mehmet Engin Deniz, Atılgan Erözkan, Editör, Pegem

Akademi, Ankara, ss.44-68, 2017

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

 • Suriyeli Çocuklarla Çalışan Psikolojik Danışmanların, KişilikÖzellikleri Ve Öz Yeterlik Algılarının Psikolojik

Sağlamlıkları Üzerindeki Etkisi

Özkapu Y., ÜMMET D.

21. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Antalya, Türkiye, 24 - 27 Ekim 2019

 • Özgüven Ölçeğinin (öö) Geliştirilmesi

Arı A. E. , ÜMMET D.

21. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Antalya, Türkiye, 24 - 27 Ekim 2019

 • Özel Gereksinimli Çocukların Ailelerinde Yaşam Kalitesi, Umutsuzluk ve Aile Yılmazlık Becerileri

Arasındaki İlişkiler

Demiray G., ÜMMET D.

4. ELMIS Uluslararası Özel Eğitim Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 25 - 27 Eylül 2019

 • ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE AHLAKİ OLGUNLUK, SOSYAL İYİ OLUŞ VE PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ

ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ

Savaş O., ÜMMET D.

V. Uluslararası TURKCESS Eğitim veSosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 27 - 29 Haziran 2019

 • Ortaokul Öğrencilerinin Okula Bağlanmalarının Okul Tükenmişliği Ve Algılanan Anne-Baba Ve

ÖğretmenAkademik Katılımı Bağlamında İncelenmesi

Erdoğan B. A. , ÜMMET D.

V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 27 - 29 Haziran 2019, cilt.1, ss.1

 • Ortaokul Öğrencilerinin Okula Bağlanmalarının Okul Tükenmişliği Ve Algılanan Anne-Baba Ve

ÖğretmenAkademik Katılımı Bağlamında İncelenmesi

Erdoğan B. A. , ÜMMET D.

V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 27 - 29 Haziran 2019, cilt.1, ss.1

 • Çocuklar İçin Yaşam Doyumu Ölçeği’xxnin Türkçe’xxye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

ÜMMET D., İme Y.

3.AVRASYA POZİTİF PSİKOLOJİ KONGRES, İstanbul, Türkiye, 12 - 14 Nisan 2019, cilt.1, ss.157-158

 • Duygusal Özerklik ve Olumsuz Değerlendirilme Korkusunun Ergenlerin Psikolojik Sağlamlığı Üzerindeki

Rolünün incelenmesi

ÜMMET D., Çağlar A., İme Y., Akyıl Y.

20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Samsun, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2018, cilt.1, ss.228-235

Öğrencilerin Sosyal İyi Oluşlarının Fenomoloji ile İncelenmesi: PISA 2015 Çalışması

ÜMMET D., DOĞAN S., KEMAHLI H. P.

20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Samsun, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2018

 • Lise Öğrencilerinde Karar Verme: Olumsuz Değerlendirilme Korkusu ve Başarı Yönelimlerine Göre Bir

Değerlendirme

ÜMMET D., İme Y., Çağlar A., Akyıl Y.

20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Samsun, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2018

 • Research on Relationship Between Family Environment and Subjective Well-being of Forgiveness in

Young Adults

ÜMMET D., Eke A.

International Congress of Science, Education and Technology Research, Odesa, Ukrayna, 10 - 12 Ağustos 2018,

cilt.1, ss.496-505

 • Üniversite öğrencilerinin ego durumlarının sosyal karşılaştırma düzeylerini yordacılığının cinsiyet

bağlamında incelenmesi

ÜMMET D., ERDEN S.

Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi., İstanbul, Türkiye, 11 - 12 Mayıs 2018

 • Günümüz Evliliklerinin Sağlıklı Aile Kavramı Bağlamında Değerlendirilmesi: Yeni Evli Bireyler Üzerine Bir

Çalışma

Ege Erdoğan Ö., ÜMMET D., BİLGİN N.

1. ULUSLARARASIEĞİTİMDE YENİ ARAYIŞLAR KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 11 - 12 Mayıs 2018, cilt.1, ss.153-

155

 • Üniversite Öğrencilerinin Ego Durumlarının Sosyal KarşılaştırmaDüzeylerini Yordacılığının Cinsiyet

Bağlamında İncelenmesi

ÜMMET D., ERDEN S.

1. ULUSLARARASIEĞİTİMDE YENİ ARAYIŞLAR KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 11 - 12 Mayıs 2018, cilt.1, ss.501-

503

 • An Examination for Adolescents’xx Depression and Anxiety Levels in view of Adolescents’xx Irrational

Beliefs Which are about their Basic Psychological Needs and their Some Demographic Characteristics

ÜMMET D., GÜL A.

An International Conference on Education, Technology and Science, Belgrade, Sırbistan Ve Karadağ, 6 - 09 Mayıs

2018, cilt.1, ss.52

 • Our Children’s Social Well-being in the School: A Neglected Non-Academic Construct

ÜMMET D., DOĞAN S., KEMAHLI H. P.

Fourth American Academic Research Conference on Global Business,Economics, Finance and Social Sciences,

New-York, Amerika Birleşik Devletleri, 13 - 15 Nisan 2018, cilt.1, ss.1

 • The Existential Concerns Questionnaire (ECQ): A Study of Validity and Reliability

ÜMMET D., EKŞİ H., Özkapu Y., EKŞİ F.

XIV. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Odesa, Ukrayna, 23 - 26 Ağustos 2017, ss.120

 • Öz- Duyarlık Becerisini Arttırmaya Yönelik Grupla Psikolojik Danışma Programının Etkililiğinin

İncelenmesi

ÜMMET D., İkiz K., Sezer Z.

2. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 12 - 14 Mayıs 2017, ss.87-88

 • Üniversite Mezunu Bireylerin Evlilik Doyumları ve Cinsellik Olgusuna Bakışları

ÜMMET D., Yıldız Ö.

2. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 12 - 14 Mayıs 2017, ss.89-90

 • Eğitim Fakültesi Öğrencilerinde Kendini Sansürleme: Psikolojik Kırılganlık ve Koşullu Öz Değer

Bağlamında Bir İnceleme

EKŞİ H., BİKEÇ S. M. , ÜMMET D.

26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, 20 - 23 Nisan 2017

 • ÖĞRETMEN ADAYLARINDA BAŞARI KAYGISI KAMU PERSONELI SEÇME SINAVI NA YÖNELIK

TUTUMLARI VE BAZI DEĞIŞKENLER BAĞLAMINDA BIR ARAŞTIRMA

ÜMMET D.

International Conference on New Horizons in Education, VİYANA, Avusturya, 13 - 15 Temmuz 2016

 • ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNDE NARSİSİZM VE AİLE İLİŞKİLERİNİN KARAR VERME ÖZELLİKLERİ

ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

ÜMMET D., EKŞİ H., Erdoğan A.

III rd International Eurasian EducationalResearch Congress, Muğla, Türkiye, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016, ss.1775-

1776

 • Genç Yetişkinlerde Anne Babaya Bağlanma Ve Bir Kişilik Özelliği Olarak Kararlılığın Öznel İyi Oluş

Üzerindeki Etkisi Üzerine Bir İnceleme

AKBAĞ M., ÜMMET D.

XIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Mersin, Türkiye, 7 - 09 Ekim 2015

 • Psikolojik Danışmanların Klinik Psikoloji Alanında Lisansüstü Eğitim Almaya Karar Verme Süreçleri İle

Eğitim Süreci Ve Yeterliliği İle İlgili Görüşleri Üzerine Nitel Bir Araştırma

ÜMMET D., AVCI S., Töre E.

XIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Mersin, Türkiye, 7 - 09 Ekim 2015, ss.645-647

 • Examination of the Levels of Acquiring Values to the Students of High Schools

ÜMMET D.

International Conference on New Horizons in Education, Barcelona, İspanya, 10 - 12 Haziran 2015, cilt.2, ss.125-

129

 • Self esteem among college students: a study of satisfaction of basic psychological needs and some

variables

ÜMMET D.

5th International Conference on New Horizons in Education (INTE), Paris, Fransa, 25 - 27 Haziran 2014, cilt.174,

ss.1623-1629

 • Temel İhtiyaçların Doyumu İle Öznel İyi Oluş Arasındaki İlişkide Ana Babaya Bağlanmanın Aracı Rolü

AKBAĞ M., ÜMMET D.

Dünya Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, İstanbul, Türkiye, 8 - 11 Eylül 2013, ss.564-566

 • The Mediational Role of Basic Psychological Needs Satisfaction in the Relationship between Parental

Bonding and Subjective Well-Being

AKBAĞ M., ÜMMET D.

İstanbul 2013 World Congress of Psychological Counseling and Guidance, İstanbul, Türkiye, 8 - 11 Eylül 2013,

ss.54-56

 • Examination of High School Students Learned Resourcefulness a review of Gender Parental Attitudes

and Values

ERDEN S., ÜMMET D.

International Conference Psychology, Education, Guidance Counselling, İstanbul, Türkiye, 27 - 28 Mayıs 2013

 • Career Guidance Needs Of Mechatronics Education Department Graduates

ÜMMET D., Turhan H. M. , KAPLANOĞLU E., YILMAZ Ö.

International Educational Technology Conference, İstanbul, Türkiye, 25 - 27 Mayıs 2011, ss.151-158

 • Ortaöğretim Kurumlarındaki Öğretmen ve Diğer Personelin Okul Müdürleri İle İletişimlerinde

Karşılaştıkları Yönetimsel Sorunlar

Ünal S., ÜMMET D., Şaşı M.

V.. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 Mayıs - 02 Haziran 2010, cilt.1, ss.193-201

 • İlköğretim Yöneticilerinin Problem Çözme Yeterliliği

Ünal S., ÜMMET D., Kurt T.

V. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 02 Mayıs 2010, cilt.1, ss.202-207

 • İköğretim müfettişlerinin öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkısı.

ÜNAL S., DEMİRKOL Z., ÜMMET D.

II.Uluslararası Katılımlı Eğ itim Denetimi Kongresi, Kütahya, Türkiye, 23 - 25 Haziran 2010

 • İlköğretim Öğrencilerinin Sınıf İçi Problem Davranışlarının Farkına Varma Düzeyleri

Ünal S., ÜMMET D., Sakarya A. R.

18. Eğitim Bilimleri Kongresi, İzmir, Türkiye, 1 - 03 Ekim 2009, ss.232

 • İlköğretim Öğretmenlerinin Öğrencilere Demokratik Davranış Kazandırma Yeterlilikleri

Ünal S., ÜMMET D., Merdan T.

18. Eğitim Bilimleri Kongresi, İzmir, Türkiye, 1 - 03 Ekim 2009, ss.231

 • Üniversiteye Yeni Başlayan Öğrencilerin Uyum Problemleri

Ünal S., ÜMMET D.

XV. Eğitim Bilimleri Kongresi, Muğla, Türkiye, 13 - 15 Eylül 2006, ss.262

 • Örgütsel Stres Kaynakları ve Öğretmenlerin Baş etme Stratejileri

Ünal S., ÜMMET D.

XIV. Eğitim Bilimleri Kongresi, Denizli, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2005, ss.245-250

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

PDR Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, Editör, 2019 - Devam Ediyor

Bilimsel Hakemlikler

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, Hakemli Bilimsel Dergi, Kasım 2019

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, Hakemli Bilimsel Dergi, Kasım 2019

Humanistic Perspective, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Ekim 2019

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, Hakemli Bilimsel Dergi, Ekim 2019

Addicta: The Turkish Journal on Addictions, ESCI Kapsamındaki Dergi, Ekim 2019

International Journal of Contemporary Educational Research, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Eylül 2019

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Eylül 2019

MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Ağustos 2019

TÜRKİYE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, Hakemli Bilimsel Dergi, Temmuz 2019

E-İLKÖĞRETİM ONLİNE (ELEKTRONİK), Hakemli Bilimsel Dergi, Haziran 2019

ANEMON MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, Hakemli Bilimsel Dergi, Mayıs 2019

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, Hakemli Bilimsel Dergi, Nisan 2019

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Şubat 2019

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Eylül 2017

Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler

Ümmet D., EKŞİ H., IX. Uluslararası Yükseköğretimde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Araştırmaları Kongresi,

Bilimsel Kongre veya Sempozyum Organizasyonu, İstanbul, Türkiye, Kasım 2019 - Kasım 2019

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS):13

h-indeksi (WOS):2